:Aplikasyon para sa Isang Muling Pagsusulit

Sulat ng Kahilingan sa Pagsusulit

 

Ang Principal
[Pangalan ng paaralan]
[Address]
[Petsa]

Paksa: Aplikasyon para sa isang muling pagsusulit

Ginang,
Bilang magulang ni Sonakshi Sinha, sumusulat ako para humiling ng muling pagsusuri para sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa iyo bago magsimula ang kalahating taon na pagsusulit, naospital siya dalawang araw bago ang nakatakdang petsa para sa mga pagsusulit dahil sa malaria. Bagama’t nagawa niyang lumabas para sa huling tatlong pagsusulit, hindi niya nakuha ang unang dalawang pagsusulit ng asignaturang Matematika at Ingles.

Mangyaring payagan siyang kumuha muli ng pagsusulit sa oras na maginhawa para sa iyo. Ang mga guro ng paksa ay hiniling na lumikha ng isang bagong papel sa pagsusulit. Sa application na ito, nagsama ako ng medical certificate bilang patunay. Maraming salamat sa koordinasyon, ginang.

Taos-puso
Shashi Sinha
[Lagda]