Halimbawa ng Excuse Letter sa Hindi Pagpasok sa Klase

Halimbawa ng Excuse Letter sa Hindi Pagpasok sa Klase

 

[Petsa]

Para kay: Administrasyon [o propesor ipasok ang pangalan dito] sa [Ilagay ang tamang pangalan ng institusyon.

Mula sa: [Your Name Here] Magulang ng [buong legal na pangalan ng mag-aaral at numero ng ID]

Paksa: Tungkol sa kanilang pagliban sa [insert classes] sa [insert date or dates]

Sumulat ako upang ipaalam sa iyo na ang aming/aking anak [buong pangalan ng mag-aaral] ay wala/aalis para sa mga petsang nakalista sa itaas. Nakalulungkot, sila ay [may sakit na __/ nasugatan ng __/ naoperahan sa ___/ dumalo sa isang libing ng pamilya para sa __/ o iba pang wastong dahilan ang napupunta rito]. Si [Pangalan ng mag-aaral] ay babalik/babalik sa klase sa [petsa].

Kukunin ng estudyante [o ang pangalan ng isa pang responsableng partido] ang kanilang gawain sa klase sa [petsa].