Liham ng Awtorisasyon na Naghahabol ng Tseke

Ang paggawa ng authorization letter na nagke-claim ng tseke ay hindi mahirap, ngunit ang ilang mga elemento ay dapat isama para ang sulat ay maging legal at may bisa. Ang post sa blog na ito ay magbibigay ng sunud-sunod na gabay sa pagsulat ng authorization letter na naghahabol ng tseke.

Ano ang Liham ng Awtorisasyon na Naghahabol ng Tseke

Ang isang sulat ng awtorisasyon na naghahabol ng tseke ay isang dokumento na nagpapahintulot sa ibang tao na mangolekta ng tseke para sa iyo. Ang ganitong uri ng liham ay karaniwang ginagamit kapag ang tatanggap ng tseke ay hindi maaaring kunin ito nang personal o kung ang nagpadala ay gustong tiyakin na ang nilalayong tatanggap ay makakatanggap ng tseke.

Step-by-Step na Gabay sa Paano Sumulat ng Liham ng Awtorisasyon na Naghahabol ng Tsek

1. The first step is to include your contact information at the top of the letter, such as Name, address, and phone number.

2. Ang susunod na hakbang ay isama ang petsa ng liham.

3. Sa katawan ng sulat, kailangan mong isama ang sumusunod na impormasyon:

  • Ang Pangalan at address ng bangko kung saan idedeposito ang tseke
  • Ang account number kung saan idedeposito ang tseke
  • Ang halaga ng tseke
  • Ang petsa ng tseke

4. Sa dulo ng liham, kakailanganin mong lagdaan at lagyan ng petsa ang dokumento.

5. Panghuli, kakailanganin mong magsama ng kopya ng iyong valid photo ID.

Halimbawa ng Liham para Mag-claim ng Check

Minamahal na [Pangalan ng Taong Nag-aawtorisa],

Sumulat ako para pahintulutan si [Name of Person Claiming Check] na mag-claim ng check sa ngalan ko. Ang tseke ay para sa [Halaga] at maaaring kunin sa [Lokasyon]. Ang awtorisasyong ito ay may bisa hanggang [Petsa].
Maaari kang makipag-ugnayan sa akin sa [Your Phone Number] kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Salamat sa iyong oras.
Taos-puso,
[Iyong Lagda]
[Ang pangalan mo]

Konklusyon

Ang mga simpleng hakbang na ito ay magtitiyak na ang iyong liham ng pahintulot na nagke-claim ng isang tseke ay may bisa nang legal. Kung mayroon kang anumang karagdagang tanong o alalahanin tungkol sa kung paano magsulat ng authorization letter na naghahabol ng tseke, mangyaring kumunsulta sa isang abogado o legal na propesyonal.