Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng ATM Debit Card

Ang mga ATM ay isang mahalagang sangkap ng modernong pagbabangko. Maraming tao ang gumagamit ng mga ito araw-araw upang mag-withdraw ng cash, suriin ang kanilang mga balanse sa account, at maglipat ng pera. Kung kailangan mong kumuha ng ibang tao sa iyong ATM card mula sa bangko, kakailanganin mong magsulat ng authorization letter.

Ano ang isang Authorization letter para mag-claim ng ATM?

Ang isang authorization letter para mag-claim ng ATM debit card ay isang dokumento na nagbibigay-daan sa ibang tao na kolektahin ang iyong ATM debit card mula sa bangko. Ito ay kadalasang ginagawa kapag hindi mo makolekta ang card sa ilang kadahilanan.

Ang taong pinahihintulutan mo ay dapat may valid na photo ID at patunay ng address. Maaaring mangailangan din ang bangko ng ilang karagdagang dokumentasyon.

Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng ATM Debit Card

Anong mga detalye ng Punan ang isang Authorization Letter To Claim ATM Debit Card?

Hakbang 1: Isama ang petsa sa itaas na kaliwang sulok ng pahina.
Hakbang 2: Isama ang Pangalan at address ng taong nagpapahintulot sa pagpapalabas ng ATM debit card sa gitna ng page.
Hakbang 3: Bumuo ng isang pahayag na nagpapahintulot sa pagpapalabas ng ATM debit card sa Pinangalanang indibidwal. Isama ang Pangalan at address ng bangko pati na rin ang account number.
Hakbang 4: Lagdaan at lagyan ng petsa ang authorization letter para maging opisyal ito. Ilagay ang iyong pirma sa itaas ng iyong na-type na Pangalan.
Hakbang 5: Magsama ng pirma ng saksi kung gusto. Ang isang testigo ay hindi kinakailangan, ngunit ang pagkakaroon ng isa ay maaaring magbigay ng karagdagang proteksyon. Dapat lagdaan at i-print ng saksi ang kanilang Pangalan sa ilalim ng iyong lagda.

Halimbawang Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng ATM Debit Card

Kung kanino may kinalaman,

Ako, [Ang Iyong Pangalan], ay nagpapahintulot sa aking kinatawan, [Pangalan ng Awtorisadong kinatawan], na kolektahin ang aking ATM debit card mula sa iyong bangko sa ngalan ko.

Ang [Pangalan ng awtorisadong kinatawan] ay may wastong photo ID at patunay ng address.
Maaaring mangailangan ng karagdagang dokumentasyon ang bangko, na ibibigay ni [Pangalan ng Awtorisadong kinatawan].

Paki-release ang aking ATM debit card sa [Pangalan ng Awtorisadong kinatawan]. Salamat sa iyong oras at tulong.

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Konklusyon

Ang isang authorization letter para i-claim ang ATM debit card ay isang dokumento na nagbibigay-pahintulot sa ibang tao na kolektahin ang iyong ATM debit card mula sa bangko para sa iyo. Nakakatulong ito kapag hindi mo makokolekta ang card nang mag-isa sa ilang kadahilanan at kailangan mo ng ibang tao na gagawa nito para sa iyo. Ang awtorisadong kinatawan ay dapat may valid na photo ID at patunay ng address para makolekta ang card. Ang bangko ay maaari ding mangailangan ng karagdagang dokumentasyon.