Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng Pera

Kung kailangan mong mag-claim ng pera mula sa isang tao, maaari kang magsulat ng authorization letter na nagpapahintulot sa kanila na i-release ang mga pondo sa iyo. Ipapaliwanag ng post na ito ang lahat tungkol sa pagsulat ng authorization letter para i-claim ang pera at ang mga pangunahing elemento nito.

Ano ang Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng Pera?

Ang isang authorization letter para mag-claim ng pera ay isang pormal na dokumento na nagpapahintulot sa ibang tao na mangolekta ng pera para sa iyo. Ang liham na ito ay kadalasang ginagamit kapag ang isang tao ay hindi makakolekta ng pera mismo, tulad ng sa kaso ng isang out-of-town business trip o isang medikal na emergency.

Mga Detalye na Isasama sa isang authorization letter para mag-claim ng pera

Kapag sumusulat ng authorization letter para kunin ang pera, tiyaking isama ang:

• Ang Pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng taong awtorisadong mangolekta ng pera
• Ang halaga ng pera na awtorisadong kolektahin ng tao
• Ang petsa o takdang panahon kung kailan maaaring kolektahin ng awtorisadong tao ang mga pondo.
• Ang iyong lagda at petsa
• Ang Pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng tao o organisasyon kung saan kukunin ang pera

Halimbawang Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng Pera

Nasa ibaba ang dalawang sample ng mga authorization letter para mag-claim ng pera:

Halimbawa 1:

kay,
Ang manager
XYZ Bank
456 Road, USA
Paksa: Authorization letter to claim money.

Kung kanino may kinalaman,

Sumulat ako para pahintulutan si [Authorized Name] na mangolekta ng [$00,000] mula sa [ABC Corporation] sa ngalan ko. Kokolektahin niya ang pera sa ika-15 ng Hunyo sa pagitan ng 9:00 am at 5:00 pm.

Sa kaso ng anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa akin sa 555-555-1234.
Salamat sa iyong oras at atensyon sa bagay na ito.

Taos-puso,

Ang pangalan mo

Halimbawa 2:

kay,
Ang manager,
[XYZ Ltd.]

Paksa: Authorization letter to claim money.

Mahal na Manager,

Sinusulat ko ang liham na ito para pahintulutan si Mr. Smith na kunin ang pera sa ngalan ko. Si Mr. Smith ay matalik kong kaibigan at tinutulungan ako nitong mga nakaraang araw. Naging abala ako sa trabaho at hindi ako makapunta sa bangko para kunin ang pera.

Ang lahat ng mahahalagang dokumento ay nakalakip sa liham na ito. Sana ay makipagtulungan ka kay Mr. Smith at ilabas ang pera sa kanya.

Salamat,
John Doe

Konklusyon

Ang mga sulat ng awtorisasyon ay isang kapaki-pakinabang na paraan ng pagpapahintulot sa ibang tao na kumilos para sa iyo. Kapag sumusulat ng authorization letter para kunin ang pera, tiyaking isama ang lahat ng may-katuturang impormasyon at pagtuturo para walang kalituhan tungkol sa kung ano ang pinapahintulutan mo sa taong tumatanggap ng sulat na gawin para sa iyo.”