Liham ng Awtorisasyon para Mangolekta ng Lisensya sa Pagmamaneho

Kung hindi mo makolekta nang personal ang iyong lisensya sa pagmamaneho, maaari mong pahintulutan ang ibang tao na gawin ito sa ngalan mo sa pamamagitan ng pagsusulat ng sulat ng pahintulot.

Sasabihin sa iyo ng blog na ito ang lahat ng kailangan mo tungkol sa isang sulat ng pahintulot upang mangolekta ng lisensya sa pagmamaneho, kasama ang format, nilalaman nito, at kung paano ito isulat.

Ano ang Authorization Letter para Mangolekta ng Lisensya sa Pagmamaneho

Ang liham na ito ay isang pormal na dokumento na nagsasaad ng taong pinahintulutan mong kunin ang iyong lisensya sa pagmamaneho para sa iyo at kung anong uri ng lisensya ang awtorisado nilang kunin.

Liham ng Awtorisasyon para Mangolekta ng Lisensya sa Pagmamaneho

Bakit Kailangan Mo ng Authorization Letter para Mangolekta ng Lisensya sa Pagmamaneho?

Kung hindi mo makuha nang personal ang iyong lisensya, maaaring kailanganin mong pahintulutan ang ibang tao na gawin ito para sa iyo. Ang isang sulat ng pahintulot para sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho ay kailangan sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Nasa labas ka ng bansa at hindi makakabalik sa oras para kunin ang iyong lisensya
 • Mayroon kang kondisyong medikal na pumipigil sa iyong kunin nang personal ang lisensya
 • Hindi ka makakapagpahinga sa trabaho o paaralan para kunin ang lisensya nang personal
 • May iba pang emergency na pumipigil sa iyo na makuha ang lisensya nang personal

Mga Detalye na Dapat Punan ng Liham ng Awtorisasyon?

Ngayong alam mo na kung kailan mo kailangan ng authorization letter, oras na para matutunan kung paano magsulat ng isa. Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na kailangan mong sundin kapag nagsusulat ng liham ng pahintulot:

 1. Isulat ang petsa sa kaliwang bahagi sa itaas ng pahina.
 2. Isulat ang Pangalan, tirahan, at pamagat ng tatanggap sa sumusunod na linya.
 3. Simulan ang liham sa isang magalang na pagbati na sinusundan ng isang tutuldok.
 4. Sabihin kung bakit mo isinusulat ang liham sa unang talata.
 5. Isama ang lahat ng may-katuturang impormasyon tungkol sa kung anong uri ng lisensya at kung anong dahilan ito ay pinahihintulutan sa ikalawang talata.
 6. Tukuyin nang eksakto kung sino ang awtorisadong kunin ang lisensya sa ikatlong talata.
 7. Tapusin ang liham sa isa pang magalang na pagbati na sinusundan ng kuwit.
 8. Mag-iwan ng ilang linya na walang laman para sa iyong lagda at i-print ang iyong Pangalan sa ibaba ng iyong lagda.

Halimbawang Liham ng Awtorisasyon para Mangolekta ng Lisensya sa Pagmamaneho

Petsa: _____________________________

Kung kanino may kinalaman,

Sinusulat ko ang liham na ito para pahintulutan si (Pangalan ng awtorisadong tao) na kolektahin ang aking lisensya sa pagmamaneho sa ngalan ko. (Pangalan ng awtorisadong tao) ay may aking buong pahintulot na kumilos sa ngalan ko sa usaping ito.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin sa (contact information).

Salamat sa iyong oras at konsiderasyon.
Taos-puso,
(pirma)
(Pangalan)

Konklusyon

Ang authorization letter ay isang pormal na dokumento na nagpapahintulot sa ibang tao na kunin ang iyong lisensya sa pagmamaneho sa ngalan mo. Dapat isaad ng liham na ito kung sino ang awtorisadong kunin ang lisensya sa pagmamaneho at kung anong uri ng lisensya ang kanilang kukunin. Kung kailangan mo ng ibang tao upang kunin ang iyong lisensya sa pagmamaneho, sundin ang mga hakbang na ito upang magsulat ng sulat ng pahintulot.