Liham ng Awtorisasyon sa Pag-claim ng Package / Kalakal

Minsan, hindi namin matanggap ang aming mga courier at package sa oras dahil sa mga hindi maiiwasang pangyayari. Sa ganitong mga kaso, ipinapayong magsulat ng sulat ng awtorisasyon upang i-claim ang package sa ngalan mo. Ang liham na ito ay nakasulat na pahintulot mula sa iyo na nagpapahintulot sa ibang tao na kunin ang iyong courier.

Ano ang authorization letter para mag-claim ng package

Ang isang sulat ng awtorisasyon na mag-claim ng isang pakete ay isang dokumento na nagpapahintulot sa ibang tao na mag-claim ng isang pakete sa iyong ngalan. Ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang kung hindi mo maaaring kunin ang pakete o kung gusto mo ng ibang tao na pangasiwaan ang gawain para sa iyo.

Mga Detalye ng Punan ang Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng Package

1. I-address ang sulat sa partikular na carrier. Isama ang Pangalan ng carrier, ang kanilang address, at ang iyong address sa sulat.
2. Isama ang iyong Pangalan, numero ng telepono, at email address sa liham.
3. Ibigay ang buong Pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng indibidwal na pinahintulutan mong i-claim ang package. Dapat ay kasama dito ang kanilang buong Pangalan, numero ng telepono, at email address.
4. Ipahiwatig kung anong uri ng pagkakakilanlan ang kakailanganin nilang ipakita upang ma-claim ang package. Dapat itong isang photo ID na bigay ng gobyerno.
5. Ibigay ang mga detalye ng package, kasama kung kailan ito ipinadala, kung ano ang nasa loob, at kung saan ito ipinadala..
6. Pahintulutan ang indibidwal na pumirma at tumanggap ng package sa ngalan mo.
7. Lagdaan at lagyan ng petsa ang sulat.
8. Isama ang isang kopya ng iyong photo ID na bigay ng gobyerno kasama ng sulat.
9. Ipadala ang sulat sa pamamagitan ng sertipikadong koreo na may hiniling na resibo sa pagbabalik upang magkaroon ka ng patunay na natanggap ito ng carrier.

Halimbawang Liham ng Awtorisasyon para Mag-claim ng Package / Goods

[Ang pangalan mo]
[Address]
[Lungsod, Estado, Zip Code]
[Petsa]
Kung kanino ito maaaring may kinalaman, [Pangalan ng Taong Pinapahintulutan Mo] [Address] [Lungsod, Estado, Zip Code]

Sinusulat ko ang liham na ito upang pahintulutan si [Pangalan ng taong pinahihintulutan mo] na kunin ang isang pakete sa ngalan ko mula sa [lokasyon]. Darating ang package na ito sa o sa [petsa]. Nag-attach ako ng kopya ng aking ID para sa pag-verify.

Mangyaring tawagan kami sa [numero ng telepono] o [email address] kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Salamat sa iyong oras. Taos-puso,

[Iyong Pangalan] [Iyong Lagda] [Iyong Address] [Iyong Lungsod, Estado, Zip Code] [Iyong Numero ng Telepono] [Iyong Email Address]

Konklusyon

Ang isang liham ng pahintulot na nagke-claim ng package ay isang legal na dokumento na nagbibigay sa ibang tao ng awtoridad na mag-claim ng package sa ngalan mo. Siguraduhing ibigay lamang ang awtoridad na ito sa isang taong pinagkakatiwalaan mo at isama ang lahat ng nauugnay na impormasyon sa sulat. Maaari kang makipag-ugnayan sa isang abogado o maghanap ng mga sample online kung mayroon kang mga katanungan.