Liham ng Kahilingan sa Pagkansela

Liham ng Kahilingan sa Pagkansela

 

[Ang pangalan mo]
[Ang iyong address ng kalye]
[Iyong lungsod, estado, zip]
[Taong naka-address kay]
[Petsa]

[Pangalan ng Negosyo]
[Address ng kalye ng negosyo]
[Lungsod ng negosyo, estado, zip]

Mahal na ginoo o ginang:

Gusto kong kanselahin ang aking kontrata sa Premium Cable Television Service simula [petsa], na epektibo [petsa]. Kinakansela ko ang serbisyo dahil lilipat ako sa satellite TV. Alinsunod sa aking kasunduan, isinama ko ang huling buwanang pagbabayad na $00. At saka, Mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa numero sa ibaba. Ang numero ng kontrata ko ay [isama ang kontrata o numero ng customer upang matulungan ang kumpanya na mahanap ang iyong mga tala]. Ang numero ng telepono ng aking bahay ay [ipasok ito dito].

Mangyaring ipaalam sa akin kung natanggap mo ang liham na ito sa pamamagitan ng telepono o email. Salamat sa iyong oras sa paglutas ng isyung ito.

Taos-puso,
[pirma]
[I-type ang iyong pangalan dito]