Liham ng palusot dahil sa hika

Liham ng palusot dahil sa hika

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address]
[Petsa]
Paksa: Excuse Letter sa Pag-absent dahil sa asthma

Mahal na G./Mrs [Pangalan]

Ipagpaumanhin ang aking anak, [buong pangalan ng mag-aaral], sa dalawang araw na magkakasunod na hindi pumapasok sa paaralan. Ang dahilan ng kanyang pagliban ay dahil sa matinding atake ng hika na dinanas niya noong [petsa]. Sa parehong araw, kailangan naming pumunta kaagad sa ospital para sa kanyang medikal na paggamot. Pinayuhan kami ng doktor na manatili siya sa bahay ng dalawang araw para mamonitor namin ang kanyang kalagayan bago siya pabalikin sa paaralan. Ang isang follow-up na konsultasyon sa doktor ay nagpakita na siya ay ganap na gumaling.

Maaari ko bang hilingin na ang aking anak na lalaki ay mabigyan ng pagkakataon na makabawi sa anumang napalampas na mga pagsusulit at mabigyan ng mga tala sa klase para sa mga klase na hindi siya nakadalo? Lubos kong pinahahalagahan kung naglaan ka ng oras upang ayusin ito para sa kanya. Salamat sa iyong oras.

Taos-puso,
[Pangalan ng magulang]