Liham ng Palusot Dahil sa Trangkaso

Liham ng Palusot Dahil sa Trangkaso

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address]
[Petsa]

Paksa: Excuse Letter sa Pag-absent dahil sa Swine flu.

Mahal na mga Guro,

Ang aking anak ay may mataas na lagnat sa mga nakaraang araw, at iniisip ng kanyang pediatrician na maaaring magkaroon siya ng Swine Flu.

Upang maprotektahan ang iyong iba pang mga mag-aaral, ang aking anak ay mananatili sa bahay hanggang sa mawala ang kanyang lagnat. Ikinalulugod ko rin kung aabisuhan mo ang ibang mga magulang na bigyang-pansin ang kalagayan ng kalusugan ng kanilang mga anak dahil maaaring nakipag-ugnayan sila sa aking anak sa oras ng paglalaro o gawain sa paaralan. Mangyaring ipagpaumanhin ang abala na ito, ngunit sa ngayon ang pangunahing pokus ko ay ang kapakanan at paggaling ng aking anak.

Ipapaalam ko sa paaralan sa sandaling nakabangon na ang aking anak.

Taos-puso,
Gng. [Pangalan]