Liham ng Palusot for kawalan dahil sa pagkamatay ng pamilya

Liham ng Palusot for kawalan dahil sa pagkamatay ng pamilya

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address]
[Petsa]

Paksa: Excuse Letter sa Pagiging Absent

Kagalang-galang na ginoo/ginang,

Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo ang pagkamatay ng isang malapit na miyembro ng pamilya kagabi. Ang libing ay magaganap sa mga darating na araw, at makakasama ko ang iba pang miyembro ng aking pamilya. Dahil dito, hindi ako makakapasok sa trabaho ngayon.

Humihiling ako ng 5 araw na bakasyon mula ngayon, [petsa] hanggang [petsa] kasama. Nauunawaan ko na maaaring may ilang nakabinbing gawain na dapat asikasuhin, ngunit ipinapangako kong aalisin ko ito sa lalong madaling panahon sa aking pagbabalik sa [araw, petsa].
sa iyo talaga,

[Lagda],
[Pangalan],
[Roll Number]