Liham ng Palusot para sa Paaralan

Liham ng Palusot para sa Paaralan

 

[Petsa]

Mahal na Opisyal ng Paaralan,

Nais naming hilingin na si [Pangalan ng Mag-aaral] ay paalisin sa paaralan ngayon, [Petsa]. Habang sila ay nakikilahok sa isang produksyon ng [Pangalan ng Kumpanya], kakailanganin nilang makarating sa teatro nang maaga sa umaga. Kung kailangan mo ng karagdagang pag-verify ng kanilang pagkakasangkot sa [Pangalan ng Kaganapan], mangyaring hilingin sa kanila na magdala ng kopya ng programa kung saan nakalista ang kanilang pangalan. Salamat sa iyong pag-unawa.


Ang [Pangalan ng Kaganapan] ay isang natatanging pagtatanghal, at nagpapasalamat kami sa iyo sa paglalaro ng bahagi sa pagsasakatuparan nito. Siguradong mag-e-enjoy ang mga bata, at hindi na kami masasabik pa.

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]
[Telepono]
[Email ng Negosyo]