Liham ng Palusot para sa pagliban dahil sa sakit

Liham ng Palusot para sa pagliban dahil sa sakit

 

kay,
Ang Principal,
[Pangalan ng paaralan],
[Address]
[Petsa]

Paksa: Iwanan ang kahilingan

Kagalang-galang na ginoo/ginang,

Ako ay [Name] isang mag-aaral ng iyong kilalang institusyon.

Sinusulat ko ang tala na ito upang ipaalam sa iyo na hindi ako makakadalo sa klase ngayon. Ang dahilan ng aking pagliban ay dahil sa mataas na temperatura, gaya ng nabanggit ko kanina. Tinitiyak ko sa iyo na kapag bumuti na ang pakiramdam ko, babalik ako at tatapusin ang anumang natitirang gawain.

Talagang umaasa ako na isasaalang-alang mo ang aking kahilingan.

Ang sa iyo talaga,
[Lagda],
[Pangalan],
[Roll Number]