Sagot ng Liham Pangnegosyo sa Kahilingan

Pangalan ng Kumpanya
[Pangalan ng contact]
[Address]
[Lungsod, Estado, Zip Code]
[Petsa]

[Mr./Ms.] [Apelyido],

Salamat sa iyong liham na humihiling ng pagbabawas ng upa. Bibisitahin ko ang lugar at ako mismo ang magsisiyasat ng mga pagkakamali. Posible na maaari akong mamuhunan sa isang maling kisame upang maiwasan ang pagtulo sa kusina. Gayunpaman, hindi ko matatanggap ang iyong kahilingan para sa pagbabawas ng upa sa oras na ito dahil ang renta ay batay sa kasalukuyang mga presyo sa merkado.

Mangyaring payuhan ako kung kailan ka magiging available sa lokasyon sa susunod na linggo upang ako ay makapunta at magsiyasat ng mga bagay para sa aking sarili. Marahil, itatama ko ang lahat sa oras na iyon.
Sa mainit na pagbati.

Taos-puso,
[Lagda]
[Ang pangalan mo]