Sulat ng Awtorisasyon PSA

Ang mga sertipiko ng kapanganakan, Kasal, Kamatayan, at iba pang mga dokumento sa pagpapatala ng sibil ay magagamit na online! Upang mag-aplay para sa mga dokumentong ito, dapat kang bumisita sa Philippine Statistics Authority (PSA). Upang makuha ang mga dokumentong ito, kailangan mo ng sulat ng awtorisasyon. Sa post na ito, tatalakayin natin ang lahat nang detalyado.

Ano ang isang PSA authorization letter?

Ang PSA authorization letter ay kailangan para humiling, humingi, tumanggap at mangolekta ng mga dokumento tulad ng birth certificate, CENOMAR, marriage certificate, at death certificate, mula sa Philippine Statistics Authority (PSA) tungkol sa iyong aplikasyon.

Mga Detalye na Dapat Punan sa PSA authorization letter

1) Ang Pangalan ng taong nagpapahintulot sa ahente: ____________________________
2) Ang Pangalan ng ahente na pinapahintulutan: ___________________________
3) Ang layunin ng awtorisasyon (kung ano ang pinapahintulutang gawin ng ahente): ___________________________________________________________
4) Ang tagal ng pahintulot (kung ito ay para sa isang tiyak na yugto ng panahon): ___________________________________________________________
5) Ang petsa ng pahintulot: ___________________________
6) Ang lagda ng taong nagpapahintulot sa ahente: ___________________________
7) Ang Pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng notaryo publiko na sumasaksi sa lagda: ___________________________
8) Ang tatak o selyo ng notaryo publiko: ___________________________

Halimbawang Liham ng Pagpapahintulot para sa PSA

I, ____________________, sa pamamagitan nito ay pinahihintulutan ________________________ upang maging aking tunay at legal na abogado-sa-katotohanan at ahente para sa akin at sa aking Pangalan, lugar at katayuan, upang gawin at isagawa ang mga sumusunod na gawain, mga bagay at mga bagay:

1) Upang humiling, humiling, tumanggap at mangolekta mula sa Philippine Statistics Authority (PSA), anuman at lahat ng mga dokumento, papeles at talaan tungkol sa aking ___________________ aplikasyon;

2) Upang kumatawan sa akin sa anuman at lahat ng mga pagdinig, kumperensya o pagpupulong na maaaring naka-iskedyul na may kaugnayan sa aking ___________________ aplikasyon;

3) Upang gawin ang iba pang mga gawain, mga bagay na maaaring kailanganin o hindi sinasadya sa nabanggit bilang aking abogado at ahente.

Ang awtorisasyong ito ay mananatili sa buong puwersa at bisa hanggang sa bawiin ko sa pamamagitan ng pagsulat.

_______________________
Petsa: _________________________

Lagda sa ibabaw ng Naka-print na Pangalan ng Principal: ___________________________

NOTARYONG PUBLIC
Dok. Hindi po.: _________________;
Pahina Blg.: _________________;
Aklat Blg.: _________________;
Serye ng ________________.

(selyo)

Ako, ang nasa ilalim na awtoridad, ay nagpapatunay na personal kong sinuri ang taong kilala ko bilang punong-guro dito at

_____________________________ na nagsagawa ng nabanggit na instrumento at kinilala sa akin na siya rin ang kanyang malayang pagkilos at gawa. Dahil dito ________________ araw ng ___________________________, 20_______, sa __________________________.

CTC No.: ___________________;
Inisyu noong: _________________;
Mag-e-expire sa: ________________.
Lagda sa ibabaw ng Naka-print na Pangalan ng Notary Public: _________________________
I-type o I-print ang Pangalan sa ilalim ng Lagda: _____________________________`;
Ang dokumento ay dapat na notarized, at isang notaryo publiko ay dapat saksihan ang lagda.

Mga Kinakailangan para sa Liham ng Awtorisasyon

1. Dapat i-notaryo ng isang notaryo publiko ang liham.
2. Ang taong humihiling ng sertipiko ng kapanganakan ay dapat pumirma sa sulat.
3. Ang liham ay dapat magsaad ng layunin kung saan hinihiling ang sertipiko ng kapanganakan.
4. Ang liham ay dapat maglaman ng pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng taong humihiling ng sertipiko ng kapanganakan.
5. Ang liham ay dapat maglaman ng pangalan ng bata na hiniling ang sertipiko ng kapanganakan.
6. Ang sulat ay dapat maglaman ng PSA Control Number ng bata na hinihiling ang birth certificate.
7. Ang liham ay dapat na may petsa at notaryo sa loob ng anim na buwan mula sa petsa ng kahilingan.
8. Ang valid na government-issued photo ID ng humihiling ay dapat na nakalakip sa sulat.
9. Kung ang humihiling ay hindi ang ina o ama ng bata, maaaring kailanganin ang karagdagang dokumentasyon upang patunayan ang kaugnayan sa bata o legal na awtoridad para humiling ng dokumento sa ngalan ng bata (hal., death certificate, utos ng hukuman).
10. Maaaring mag-apply ang mga bayarin at mag-iba depende sa paraan ng paghiling (hal., personal, mail, online).

Konklusyon

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng notarized authorization letter, binibigyan mo ng pahintulot ng PSA na ilabas ang birth certificate ng iyong anak sa iyo o sa ibang itinalagang tao. Tiyaking natutugunan ng iyong awtorisasyon ang lahat ng kinakailangan para maproseso ng PSA ang iyong kahilingan nang mahusay at walang pagkaantala.