Halimbawa ng Liham ng Kahilingan para sa Mga Rekord ng Paaralan

Halimbawa ng Liham ng Kahilingan para sa Mga Rekord ng Paaralan

 

[Adres ng Magulang]
[Numero ng Telepono ng Magulang]
[Petsa]
[Pangalan], Principal
[Paaralan]
[Address ng paaralan]
[City, MA Zip]

Re: [Pangalan ng Bata]
[Petsa ng Kapanganakan ng Bata]

Mahal na Principal [Pangalan]:

Sumulat ako upang humiling ng mga kopya ng buong rekord ng mag-aaral ng aking anak, [pangalan], sa panahon na siya ay naka-enroll sa [distrito ng paaralan]. Kabilang dito ang mga rekord na may kaugnayan sa regular na edukasyon at espesyal na edukasyon, mga rekord ng disiplina at kalusugan, mga report card at mga ulat ng pag-unlad, mga sulat ng mga tala, at mga marka ng pagsusulit.

Nauunawaan ko na ang impormasyong ito ay gagawing available sa lalong madaling panahon pagkatapos ng aking kahilingan hangga’t maaari, ngunit hindi lalampas sa sampung araw.

Salamat sa iyong agarang atensyon sa bagay na ito.
tunay na sayo,
[Pangalan ng magulang]

Leave a Comment