Halimbawang Liham ng Kahilingan para sa Pagkukumpuni at Pagpapanatili

Halimbawang Liham ng Kahilingan para sa Pagkukumpuni at Pagpapanatili

 

[Petsa]
[Pangalan ng May-ari]
[Address ng Landlord]
[Lungsod, Estado, Zip Code]

Re: Repair Request para sa [Apartment/House/Office Number]

Mahal na [Mr./ Mrs./Ms. Huling pangalan],

Nangungupahan ako ng [apartment/house/office number] para sa [dami ng oras] sa loob ng [taon]. Ayon sa aking kasunduan sa pag-upa, ikaw ang tanging may pananagutan para sa anumang pagkukumpuni o pangangailangan sa pagpapanatili sa ari-arian. Kasalukuyan akong nahihirapan sa aking [banggitin ang mga isyu na kailangang ayusin].

Gaya ng napag-usapan natin kahapon, kailangan kong ayusin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Para sa iyong sanggunian, nagsama ako ng isang pagtatantya mula sa isang kumpanya ng [plumbing/electricity/ etc.] para sa mga kinakailangang pagkukumpuni.

I would appreciate a resolution to this issue before [date] para maplano ko ang aking iskedyul. Kung mayroon kang mga katanungan, maaari mo akong tawagan sa [contact information].

Salamat sa iyong pansin sa bagay na ito.
Taos-puso,
[Ang pangalan mo]
[Apartment/Bahay/Numero ng Opisina]

Leave a Comment