Halimbawang Liham para sa Kahilingan sa Bakasyon na Pag-iwan

Halimbawang Liham para sa Kahilingan sa Bakasyon na Pag-iwan

 

[Ang pangalan mo]
[Address]
[Estado, Zip Code]
[Petsa]
[Pangalan ng superbisor]
[Pamagat]
[Kumpanya]
[Address]
[Estado, Zip Code]

Re: Kahilingan para sa dalawang linggong bakasyon

Mahal na ginoo/ginang,

Hinihiling ko na maaprubahan ang aking bakasyon mula [petsa ng pag-alis] hanggang [petsa ng pagtatapos ng bakasyon]. Babalik ako sa trabaho sa [inaasahang petsa na babalik ka sa trabaho]. Ang dahilan ng bakasyong ito ay _____.

Ipaliwanag kung nakumpleto mo na ang lahat ng mga takdang-aralin na ibinigay sa iyo, at, kung hindi, ipaliwanag kung paano sila itinalaga sa iyong mga katrabaho at kung paano sila haharapin.

Salamat sa kanya para sa kanyang oras at atensyon; ibigay mo sa kanya ang iyong numero ng telepono para mas madali tayong mag-usap.

Taos-puso,
Ang iyong Lagda
[Naka-print ang Iyong Pangalan]

Leave a Comment