Humiling ng Liham sa Tagapamahala ng Bangko

Humiling ng Liham sa Tagapamahala ng Bangko

 

mula sa,
[Ang pangalan mo]
[Address]
[Estado, Zip Code]
kay,
Ang Branch Manager,
[Bank Name],
[Address]
Petsa:- Petsa/Buwan/Taon

Paksa:- Liham para sa kahilingan sa overdraft sa isang tagapamahala ng bangko.

Mahal na ginoo/ginang,

Ang aking account sa iyong bangko ay nasa ilalim ng pangalan ng {account/company name}, at sumusulat ako upang humiling ng {overdraft/payment}. Kung kailangan mo ang mga ito, maaari akong magbigay ng mga nauugnay na dokumento para sa iyong pagsusuri.

Kung maaari mong ipaalam sa akin kung maisasaayos ito sa lalong madaling panahon, maganda iyon. Nagagawa ko ring magbigay ng anumang nauugnay na dokumentasyon kung kinakailangan.

Kung mayroon kang anumang iba pang mga tanong o kailangan mo ng higit pang impormasyon, ang aking {assistant/accountant/head of finance, etc.} ay ikalulugod na makipagkita sa iyo nang personal.

Nagpapasalamat sa Iyo,
Iyong Tapat
Lagda
Contact No:

Leave a Comment