Liham ng Awtorisasyon Mag-claim ng Suweldo

Nagtataka ka ba kung paano magsulat ng authorization letter para kolektahin ang iyong suweldo sa ngalan mo? Kung gayon, napunta ka sa tamang lugar. Sa post sa blog na ito, bibigyan ka namin ng dalawang sample ng mga authorization letter para kolektahin ang iyong suweldo. Bibigyan ka rin namin ng mga tip sa pagsulat ng sarili mong sulat ng pahintulot.

Ano ang isang authorization letter para mangolekta ng suweldo?

Ang liham ng awtorisasyon para mangolekta ng suweldo ay isang dokumento na nagbibigay-daan sa ibang tao na kolektahin ang iyong suweldo para sa iyo. Ito ay kadalasang ginagamit kapag ang isang tao ay hindi makakolekta ng kanilang sahod, tulad ng kung sila ay nasa labas ng bansa o hindi pisikal na makapunta sa kanilang pinagtatrabahuan.

Mga Detalye na Isasama sa authorization letter para mangolekta ng suweldo?

Kapag sumusulat ng authorization letter para mangolekta ng suweldo, siguraduhing isama ang sumusunod na impormasyon:

 • Ang iyong Pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 • Ang Pangalan ng taong pinahintulutan mong kolektahin ang iyong suweldo
 • Mga detalye ng iyong suweldo, kasama kung paano at kailan ito babayaran]
 • Ang iyong lagda
 • Ang petsa ng sulat

Mga tip para sa pagsulat ng authorization letter para mangolekta ng suweldo?

Kapag sumusulat ng authorization letter para mangolekta ng suweldo, isaisip ang mga sumusunod na tip:

 • Siguraduhing isulat ang liham sa isang pormal na tono
 • Tiyaking kasama ang lahat ng nauugnay na impormasyon
 • Ipabasa sa ibang tao ang sulat bago mo ito ipadala upang matiyak na walang mga
 • pagkakamali
 • Magtago ng kopya ng sulat para sa iyong mga talaan.

Halimbawang Liham ng Awtorisasyon Upang Mangolekta ng Salary

Halimbawa 1:

Minamahal na [Employer],
Sumulat ako upang ipaalam sa iyo na pinahihintulutan ko si [Pangalan ng Tao] na kolektahin ang aking suweldo para sa Buwan ng [Buwan]. Aalis ako ng bayan at hindi ko makukuha nang personal ang aking suweldo.

Sa kaso ng anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin sa [Your Phone Number].

Salamat sa iyong oras.
Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Halimbawa 2:

Kung kanino may kinalaman,

Sinusulat ko ang liham na ito para pahintulutan si [Pangalan ng Tao] na kolektahin ang aking suweldo sa ngalan ko para sa buwan ng [Buwan]. Hindi ako magagamit upang kunin ang aking tseke nang personal.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa [Your Phone Number].

Salamat sa iyong oras.
Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Mga Tip sa Pagsusulat: Halimbawang Liham ng Awtorisasyon Para Mangolekta ng Salary

 • Panatilihin itong maikli at matamis – Hindi na kailangang magsulat ng nobela dito. Isama lamang ang may-katuturang impormasyon at gawin ito.
 • Maging malinaw tungkol sa kung ano ang iyong pinahihintulutan – Tiyaking tahasan mong ipahayag na pinahihintulutan mo ang isang tao na kolektahin ang iyong suweldo para sa iyo.
 • Isama ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan – Kung ang iyong employer ay may anumang mga katanungan, tiyaking isama ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa sulat.

Konklusyon

Ang authorization letter ay isang dokumentong nagbibigay sa ibang tao ng legal na awtoridad na magsagawa ng mga partikular na aksyon o gawain para sa iyo. Sa konteksto ng pagkolekta ng suweldo, ang isang authorization letter ay magbibigay sa iba ng kakayahan (at pahintulot) na kunin ang iyong suweldo mula sa iyong employer nang personal. Maaari itong maging kapaki-pakinabang kung nasa labas ka ng bayan o hindi mo makuha ang iyong tseke. Sa post sa blog na ito, nagbigay kami ng dalawang sample ng mga authorization letter at ilang tip sa pagsulat ng sarili mong sulat.