Liham ng Awtorisasyon para sa Pagsusuri

Petsa
[Pangalan ng kliyente]
[Pagtatalaga ng Trabaho (kung kinakailangan)]
[Pangalan ng Kumpanya]
[Address ng Kumpanya]

Paksa: Liham ng Awtoridad para sa Pagkolekta ng Tsek

Mahal na ginoo,

Ako, [Ang Iyong Pangalan], ay pinahihintulutan si [Pangalan] na tanggapin at kolektahin ang koleksyon ng tseke na ibinigay noong [Petsa] laban sa aking bangko [Account Number].

Sa pagtukoy sa paksa, pinahintulutan namin si Mr. XYZ NIC # na kolektahin ang aming tseke sa pagbabayad mula sa

[Pangalan ng Kumpanya, Address].Your
Taos-puso,
[Ang Iyong Pangalan at Pagtatalaga ng Trabaho]
[Pangalan ng bangko]
[Pangalan ng sangay]
[Contact no. at Lagda]

Leave a Comment