Liham ng Awtorisasyon para sa sertipiko ng kamatayan

kay,
[Pangalan ng taga-tanggap]
Dear Sir/Ma’am,

Pinapahintulutan ko si [Person’s Name] na kunin ang death certificate ng aking [relasyon] sa ngalan ko dahil hindi ko ito magawa dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nasa aplikante ang aking buong pahintulot at awtoridad para dito, at isinama ko ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa mga layunin ng pag-verify.

Pakihanap na nakalakip ang listahan ng mga dokumentong kailangan para sa mga layunin ng pagpapatunay. Ang aplikante ay dapat humingi ng mga kaugnay na detalye at mga dokumento mula sa iyo; Hinihiling ko na bigyan mo siya ng walang hadlang na pag-access sa mga materyal na ito. Ang iyong pakikipagtulungan ay hinihiling sa buong proseso. Para sa anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa [Phone No.]

Taos-puso,
[Ang pangalan mo]

Leave a Comment