Liham ng Kahilingan para sa Lugar ng Simbahan

Liham ng Kahilingan para sa Lugar ng Simbahan

 

[Ang pangalan mo]
[Address]
[Lungsod, Estado Zip Code]
[Numero ng telepono]
[Email]
[Petsa]
[Pangalan]
[Pamagat]
[Organisasyon]
[Address]
[Lungsod, Estado Zip Code]

Re: Liham ng Pahintulot na Gamitin ang Loob ng Simbahan

Iginagalang G./Ms. Huling pangalan

Isa ako sa mga miyembro ng simbahan mo, at sinabi ko na sa iyo na gusto kong pangasiwaan mo ang nalalapit kong kasal. Ang hindi ko nabanggit ay balak ko ring gamitin ang bakuran ng simbahan para sa aking pagtanggap pagkatapos.

Humihingi ako ng iyong malinaw na pahintulot na gawin ang [aktibidad] sa [petsa] mula [oras] hanggang [oras]. Ito ay tatagal nang humigit-kumulang [bilang ng mga oras].

Mangyaring ipaalam sa akin nang maaga kung posible o hindi. Kung mayroong anumang mga gastos, mangyaring sabihin sa akin sa lalong madaling panahon upang mai-budget ko ito.

Tawagan ako sa [numero ng telepono] para sa anumang mga agarang bagay o isyu. Umaasa ako na tumugon ka sa kahilingan kong ito sa lalong madaling panahon.

Iyong gumagalang,
Lagda [hard copy letter]
Unang Pangalan Apelyido

Leave a Comment