Liham ng Kahilingan para sa Sertipiko ng Pagiging Karapat-dapat

Liham ng Kahilingan para sa Sertipiko ng Pagiging Karapat-dapat

 

[Pangalan]
[Address]
[Phone #]
[Email]
[Petsa]
[Pangalan ng tumangap]
[Pagtatalaga]
[Address]

Mahal na ginoo/ginang,

Nagtatrabaho ako bilang Quality analyst sa seksyong Quality Assurance mula [date] hanggang [date]. Ako ay bahagi ng koponan na natanggal sa trabaho kasunod ng nakaraang pagbabawas noong [petsa].

Humihiling ako ng sertipiko ng trabaho dahil nakahanap ako ng trabaho sa ibang kumpanya, at kailangan kong ibigay ang sertipiko na ito bago ang [petsa]. Mapapahalagahan ko talaga kung matatanggap ko ito bago ang [petsa].

Salamat.
Taos-puso,
[Lagda]
[Pangalan]

Leave a Comment