Liham ng Kahilingan para sa Sertipiko

Liham ng Kahilingan para sa Sertipiko

 

kay,
Buong pangalan,
Institute / Organisasyon,
Lungsod,
Petsa
Paksa:

Mahal na ginoo/ginang,

Ang pangalan ko ay ________ at nag-aaral ako ng aeronautical engineering sa iyong institusyon. Sumulat ako sa iyo dahil ___________. Ako, (buong mga pangalan), ay isang mag-aaral (isang empleyado kung sakaling nagtatrabaho ka na para sa isang organisasyon) sa iyong institusyong kumukuha ng kursong humahantong sa pagtatapos na may degree sa Aeronautical Engineering. Sinusulat ko ang liham na ito (ipagpatuloy ang pagsasabi ng iyong dahilan sa pagsulat ng liham).

Ang sumusunod na liham ay makakatulong sa akin na makilala ang aking sarili sa mga potensyal na employer. Magpapasalamat ako kung maaprubahan ang aking kahilingan.

Salamat.
Tapat sa iyo,
Pumirma dito
Ang pangalan mo

Leave a Comment