Liham ng Kahilingan sa Paglipat

Liham ng Kahilingan sa Paglipat

 

[Pangalan ng empleyado]
[Address ng Empleyado]
[Lungsod, Estado, at Zip Code]
[Petsa]
[Pangalan ng Kumpanya]
[Pangalan ng Taong Nag-hire]
[Titulo ng Taong Nag-hire]
[Address ng Kumpanya]
[Lungsod, Estado, at Zip Code]
Paksa: ______________________________

Mahal na Pangalan ng Tao,
Kamakailan, sinabi sa akin ng aking superbisor [Supervisor’s Name] ang tungkol sa posisyon ng XYZ at gusto kong mag-apply.
Limang taon na akong Sales Manager at naniniwala na ang marketing at finance ang background ko. Pagkatapos, ito ang ilan sa aking mga lakas:
[Banggitin ang mga Lakas at Kakayahan]
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Pakihanap ang aking kumpletong resume sa ibaba. Kumpiyansa ako na hindi kita pababayaan dahil alam ko ang mga patakaran at patakaran ng kumpanya. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin sa [numero ng telepono] kung kinakailangan.
Taos-puso,
Pirma ng empleyado
Nakalimbag ang Pangalan ng Empleyado
Listahan ng mga enclosure

Leave a Comment