Liham ng Pahintulot na Nagbibigay ng Pahintulot

Kung kanino ito maaaring may kinalaman, / Mahal na ginoo / Ginang [Pangalan],

Kami na may lagda sa ibaba, sa pamamagitan ng paglagda sa ibaba, ay nagpapahintulot sa [Pangalan ng awtorisadong tao ayon sa ID/Passport] na kumilos sa ngalan namin sa lahat ng bagay na nauugnay sa awtorisasyon ng account, kabilang ang pagpirma, pag-activate/pag-deactivate ng lahat ng serbisyong konektado sa account sa [Organisasyon ].

Ang awtorisadong taong ito ay pinahintulutan na magsagawa ng anumang pagkilos sa ngalan natin na may parehong puwersa at epekto na parang ginawa natin. Ang pahintulot na ito ay may bisa hanggang sa karagdagang abiso mula kay [Pangalan ng organisasyon].


Ang mga nakalakip na kopya ng Form 49 ay kinakailangan para sa pagkumpleto ng proseso ng pagpaparehistro, na maaari mong gamitin bilang mga sertipikadong kopya.
Salamat
Taos-puso
_______________________
Buong Pangalan: [Name Sender]
Pagtatalaga: [Pagtatalaga]
Selyo ng Kumpanya:
Kalakip:
Mga sertipikadong kopya ng Form 49
Kopyahin ID/Passport

Leave a Comment