Notarized na Liham ng Pagtatrabaho

[PANGALAN NG KUMPANYA]

[Address]
[Contact]
[Petsa]

Kung Kanino Ito May Pag-aalala:

Ako, bilang nakapirma sa ibaba, ay nagpapatunay na si [Pangalan] ay nagtatrabaho na sa aming kumpanya mula pa noong [taon]. Siya ay kasalukuyang isang [designation] sa aming service department. Ang kanyang kasalukuyang kompensasyon ay [$00,000] bawat taon at siya ay tumatanggap ng mahusay na saklaw ng health at life insurance. Ang mga prospect para sa kanyang patuloy na pagtatrabaho sa amin ay maganda, at inaasahan namin na mapabilang siya sa aming koponan sa loob ng maraming taon.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kanyang katayuan sa trabaho, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa numero sa ibaba.

Taos-puso
[Pangalan]
[Pagtatalaga]
[Address]
NOTARYO:
Estado ng ________________________
County ng ______________________
Nag-subscribe at nanumpa sa harap ko tungkol dito __________ araw ng _________ sa taong 2__________ by _____________________________.
(Pangalan ng pumirma ng dokumento)

____________________________________
(Notary Public)

Na-type o Naka-print na Pangalan ___________________________________
Ang Aking Komisyon ay Mag-e-expire
Rev. 10/2022

Leave a Comment